A Kerepesi Polgármesteri Hivatal                    

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 32. pontja szerinti település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Fejlesztési, beruházási feladatok, beruházások műszaki és pénzügyi előkészítése, közreműködés beszerzési és közbeszerzési eljárásokban. Pályázatok lebonyolítása a kedvezményezett oldalon, pályázatok adminisztratív feladatainak ellátása. Projekt fenntartási jelentések (PFJ), projekt előrehaladási jelentések (PEJ), projekt elszámolások készítése, egyéb műszaki feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Kerepesi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, műszaki végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Polgármesteri Hivatalban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Pályázatkezelő rendszerek ismerete (EMIR, EPTK, EBR 42)

•         ASP rendszer ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte

•         A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

•         Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

•         Nyilatkozat arról, hogy a 6 hónap próbaidőt vállalja

•         Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bocsáné Erdei Margareta nyújt, a 06-28-561-059 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kerepesi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6604./2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

 

•         Elektronikus úton Bocsáné Erdei Margareta részére a titkarsag@kerepes.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Bocsáné Erdei Margareta, Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. .

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.kerepes.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kerepes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 25.

Scroll to Top