Pályázati felhívás

 

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár

Intézményvezető

beosztásának ellátására

 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművlődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaszerződés

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2144 Kerepes, Templom utca 3.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézmény alapító okirata szerinti működéssel kapcsolatos vezetői feladatok ellátását biztosítja.

 • Feladata az intézmény felelős vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése.

 • Az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek felkutatása, a pályázat előkészítésében

 • való közreműködés.

 • Az intézmény feladatainak ellátására legalkalmasabb szervezeti és irányítási hatáskörök és működési szabályok kialakítása, kiadása,

 • Az intézmény működésének biztosítása annak érdekében, hogy az Alapító Okiratban meghatározott feladatait elláthassa

 • Az intézményi tervek (munkaterv, gazdasági stb.) időbeni kidolgozása és azok végrehajtásánál (személyi, tárgyi) biztosítása

 • Az intézményi anyagi és humán erőforrásainak hatékony felhasználása és gyarapítása

 • A fő irányvonal (szakmaiság) meghatározása után a műsorpolitika, a tevékenységek és szolgáltatások szervezési és megvalósítási körének kialakítása

 • Az intézményi tulajdon védelméhez szükséges feltételek biztosítása

 • A belső ellenőrzési rendszer kialakítása, működtetésének megszervezése és biztosítása

 • A belső információáramlás, a munkatársak tájékoztatásának rendszeres formájának kialakítása, megszervezése és működtetése

 • A munkaviszonnyal, munka körülményekkel, munkafeltételekkel kapcsolatos tevékenység irányítása

 • Jelentős fejlesztésekre, azok pénzügyi forrásra vonatkozó javaslatok, önkormányzati beszámolók előterjesztések megtétele, előkészítése

 • A központ és az önkormányzat által meghatározott költségvetési támogatás keretei között az intézmény tevékenységének tervezése, irányítás, vezetése, szervezése és ellenőrzése.

 • Az intézmény képviseletének ellátása, a kötelezettségvállalási (utalványozási) és munkáltatói jogok gyakorlása.

 • Az intézmény belső szervezeti struktúrájának kialakítása, a belső munka – és hatáskör szabályozása.

 • A folyó feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a folyamatos és befejezett tevékenységek értékelése.

 • Az éves költségvetési javaslatok előkészítéséről, valamint a jóváhagyott költségvetési előirányzatnak megfelelő gazdálkodásról való gondoskodás.

 • Az intézmény tulajdonában lévő és kezelésbe adott vagyon megőrzése, nyilvántartása.

 • A gazdálkodás eredményeiről, a források felhasználásáról, a tulajdonban és kezelésben lévő vagyonalakulásról beszámoló készítése az önkormányzat részére.

 • Részvétel a képviselő testületi és bizottsági üléseken a művelődési házat és könyvtárt érintő témák tárgyalásakor.

   

  Jogállás és juttatások:

  A jogállásra, a munkabér megállapítására és egyéb juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

   

  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság,

  - Cselekvőképesség,

  - Büntetlen előélet, és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt

  - Főiskola, egyetem

  A közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló vezetői feladat ellátásával olyan személy bízható meg

 • aki rendelkezik

  aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy

  ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,

  b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

  c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez

  - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

  - Az állás betöltésének feltétele 3 hónap próbaidő letöltése.

   

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - felsőfokú szakirányú szakképesítés (népművelő, művelődésszervező, kulturális menedzser végzettség)

   

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  -      fényképes szakmai önéletrajz;

  -      részletes szakmai program;

  -      iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

  -      3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely alapján büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt

  -      hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megtekinthetik;

  -      nyilatkozat arról, hogy a pályázó munkaszerződése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. november 1.

   

  A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 20. 16. óra

   

  A pályázatok benyújtásának módja: Kérjük a borítékon feltüntetni a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

   

  -      Postai úton, a pályázatnak a Kerepesi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.).

  -      Személyesen: Ügyfélszolgálat, Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

  -      Az ügyfélkapun keresztül: (KRID azonosító:707250323, rövid elnevezés: PHKEREPES )

   

  A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 29. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

  A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

   www.kerepes.hu        2020. szeptember 25.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Bolyky Boglárka, a 06-28/561-055 telefonszámon.

   

Scroll to Top