HIRDETMÉNY

a díszpolgári címről és a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése és 2. § alapján

KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM

adományozására

 

Kerepes Város Önkormányzata Kerepes közéletének kiemelkedő személyiségei számára, vagy akik a település, illetve Magyarország érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a települést tiszteletreméltóan szolgálták, vagy szolgálják, az elismerés, ragaszkodás és tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen a „KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet adományozhatja.

A „KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet a polgármester, az alpolgármesterek, valamint az önkormányzat állandó bizottságainak elnökei által alkotott munkacsoport javaslata alapján Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete évenként egy élő és posztumusz adományozással egy elhunyt személy részére, határozattal adományozhatja.

A díjat a Polgármester ünnepélyes keretek között a március 15-i, vagy augusztus 20-i nemzeti ünnepségen adja át.

A kitüntetett személyt díszoklevél, emlékplakett, hátlapján „KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA”, valamint az adományozás évszáma gravírozással és bruttó 150 000 forint pénzjutalom illeti meg.

A cím adományozását indítványozhatják:

Kerepes Város Képviselő-testületének és a Képviselő-testület bizottságainak tagjai,

b)         nemzetiségi önkormányzatok tagjai,

c)         jegyző, aljegyző,

d)        A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 3:63. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti helyi egyesületek,

e)         történelmi egyházak,

f)         a településen működő intézmények vezetői,

g)         bármely, Kerepesen lakóhellyel rendelkező választópolgár.

Az indítványozók a Ptk. 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozójuk kitüntetésben történő részesítését nem indítványozhatják. Az indítványozókat - határidő megjelölésével - javaslattételre hirdetményben kell felhívni, melyet a helyben szokásos módon kell közzétenni.

A javaslattételre rendelkezésre álló határidő 2024. február 21. napja

Kerepes, 2024. február 5.

                                                                                  

                                                                                   dr. Udvarhelyi István Gergely

                                                                                    jegyző

Scroll to Top