2023. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének       /2023. (IV.27.) Kt. határozata alapján

 

A pályázat célja: A helyben működő, helyi civil szervezetek társadalmilag hasznos tevékenységének támogatása, társadalmi szerepvállalásuk segítése, növelése

 

Az alábbi témakörökben lehet pályázni:

A.) Természetvédelem

B.) Kulturális tevékenység

C.) Ifjúsági tevékenység

D.) Sport tevékenység

E.) Szociális tevékenység

F.) Hagyományőrzés

G.) Szakmai működés

H.) Nemzeti összetartozás elősegítése

 

A.) Természetvédelem kategóriában a természet és a környezet védelmével összefüggő, közérdekű tevékenység támogatható. E körben támogathatóak a helyi műemlékek védelmével, a közösségi területek tisztántartásával és a környezet védelmével kapcsolatos tevékenységek. E kategóriában támogathatóak a természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezése. (Pl. közösségi terek rendbetétele, fejlesztése, takarítása, közösségi szemétszedés, stb.)

B.) Kulturális tevékenység kategóriában a lakosság részére szervezett, nyilvános, szabadidős és kulturális programok szervezése támogatható. (Pl.: fesztiválok, rendezvények, előadások, stb.)

C.) Ifjúsági tevékenység kategóriában támogathatóak az ifjúságnak, gyermekeknek szervezett szabadidős, vagy nevelési-oktatási jellegű tevékenységek, programok. (Pl.: nyári táborok, versenyek, fellépések, közösségi korrepetálás, tanulás szervezése stb.)

D.) Sport tevékenység kategóriában támogathatóak a lakosságnak szervezett, nyilvános sportesemények vagy a helyi szervezetek által folytatott versenycélú sporttevékenység. (Pl.: lakosságnak szervezett sportverseny, focikupa szervezése, sportszervezet versenyen való részvétele stb.)

E.) Hagyományőrzés kategóriában támogathatóak a lakosságnak szervezett, nyilvános hagyományőrző programok, előadások, és a hagyományőrző tevékenységet folytató szervezetek ilyen célú tevékenységei. (Pl.: hagyományőrző egyesület fellépése, előadás, rendezvény vagy közösségi foglalkozás szervezése, stb.)

F.) Szociális tevékenység kategóriában az időseknek és a szociálisan rászoruló helyi lakosoknak szervezett programok, és egyéb karitatív tevékenységek támogathatóak.

G.) Szakmai működés kategóriában támogathatóak a szervezet szakmai működésével kapcsolatban felmerülő olyan költségek, amelyek a szervezet létesítő okiratában meghatározott célok elérését szolgálják. (Pl. szakmai program szervezése, szakmai kutató-gyűjtő tevékenység, szakmai képzés, stb.)

H.) Nemzeti összetartozás elősegítése kategóriában olyan, nyilvános rendezvények, programok támogathatóak, amelyek célja a nemzeti összetartozás elősegítése, a nemzeti ünnepekről, hagyományokról történő méltó megemlékezés, és a lakosság részére szervezett hazafias, nemzeti önbecsülés erősítésére alkalmas programok megszervezése.

Egy szervezet a meghirdetett pályázat során csak egy kategóriában pályázhat.

 

Rendelkezésre álló forrás: Kerepes Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében erre elkülönített 1.000.000,-Ft értékű keretösszeg.

 

Támogatottak köre: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv előírásainak megfelelő társadalmi szervezetek közül (kivétel: pártok, érdekvédelmi szervezetek, egyházak) pályázatot nyújthat be az a szervezet, amely:

a) a pályázati felhívás közzétételét megelőző második év január 1. napján a bíróságon be volt már jegyezve és a bíróságnak benyújtandó beszámolókat az előírásoknak megfelelően beadta;

b) a létesítő okiratának megfelelően, ténylegesen végez tevékenységet;

c) átlátható és köztartozásmentes;

d) kerepesi székhellyel rendelkezik és tevékenységét főként Kerepesen valósítja meg.

 

A pályázaton nem vehet részt, abból ki van zárva az a szervezet,

a) amely a pályázati felhívás közzétételét megelőző 5 éven belül az Önkormányzattól elnyert támogatással nem tudott elszámolni és ezáltal visszafizetési kötelezettsége keletkezett;

b) amelynek az Önkormányzattal szemben tartozása van;

c) amely politikai tevékenységet végez, politikai párt, vagy annak helyi szervezete, vagy politikai párttal együttműködési megállapodást kötött;

d) amely az előző 5 évben benyújtott pályázata során valótlan, megtévesztő adatot, beszámolót nyújtott be az Önkormányzatnak.

 

Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő, előfinanszírozás formájában történő pénzbeni és természetbeni támogatás. Természetbeni támogatásként Kerepes Város Önkormányzata a támogatott szervezeteknek biztosítja a Szervusz Kerepes! c. újságban történő meghívók, tájékoztatók, beszámolók közzétételét, valamint a rendezvények, programok megtartásához szükséges helyszínként a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Szilasligeti Közösségi Ház termeit.

 

Támogatás felhasználása: A pályázó a támogatást az Önkormányzat 6/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete és annak az 1. sz. mellékletét képező szerződési feltételek alapján, a pályázatban megjelölt célokra és költségekre használhatja fel.

 

A megvalósított programoknál támogatóként meg kell nevezni, fel kell tüntetni Kerepes Város Önkormányzatát.

 

Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.kerepes.hu/palyazatok 

 

Pályázat benyújtása: A pályázatot személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani zárt borítékban, egy eredeti példányban. Személyes benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán történhet, mely az átvétel után iktatásra kerül. 

 

Határidő: 2023. június 1. 16:00 óráig

 

Hiánypótlás: A hiányos, vagy a pályázati felhívásnak nem megfelelő pályázatok esetében hiánypótlásra kerül sor.

 

Elbírálás: A támogatások odaítéléséről Kerepes Város Képviselő-testülete dönt a kulturális ügyekkel foglalkozó bizottságának javaslata alapján a Képviselő-testület 2023. június havi rendes ülésén.

 

Pályázók értesítése: A döntésről a pályázók írásos értesítést kapnak a döntést követő 8 napon belül.

 

Szerződéskötés: A döntésről szóló értesítőlevelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit, az ahhoz szükséges dokumentumokat és az aláírás módját, határidejét.

 

Támogatás folyósítása: Egyszeri, vissza nem térítendő, a szerződésben rögzítettek szerint.

 

Elszámolás, ellenőrzés: A támogatás felhasználásának és a beszámolás módjának feltételeit az Önkormányzat 6/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete és az annak 1. sz. mellékletét képező szerződéses feltételek határozzák meg.

 

A támogatott nevére kiállított számlákat "Önkormányzati támogatásból fizetve" záradékkal kell ellátni és azok fénymásolatát a pályázatért felelős személy aláírásával, bélyegzőjével hitelesítve kell benyújtani.

 

Támogatott szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni. A beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje: 2024. január 31. A pénzügyi elszámolás keretében benyújtandó bizonylatok 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti kifizetésekről szólhatnak.

 

A számlamásolatok ellenőrzését Támogató részéről a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya végzi, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásáról Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális ügyekkel foglalkozó bizottsága javaslata alapján dönt.

 

Tájékoztató a pályázati folyamat időrendjéről

 

1. Pályázati kiírás a civil szervezeteknek: 2023. május 2.

2. Pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 1. 16:00 óra

3. Hiánypótlás határideje: hiánypótlásra felhívásban meghatározott időpont

4. Döntéshozatal: A Képviselő-testület májusi rendes ülésén 

5. Támogatottak kiértesítése, szerződések kiküldése: A döntéshozatalt követő 8 napon belül

6. Támogatások folyósítása: a szerződéskötések aláírása után folyamatosan

7. Beszámoló és pénzügyi elszámolás készítésének határideje: 2024. január 31.

8. Beszámoló és elszámolás elfogadása: Képviselő-testület hatásköre

 

A pályázati adatlap INNEN tölthető le.

Scroll to Top