AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és e-mail elérhetősége:

Kerepes Város Önkormányzata

Cím: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Kapcsolattartó neve: Hadnagy Zsolt

Telefon: +36-70/42 45 444

E-mail: hadnagy.zsolt@kerepes.hu

 

 1. A beszerzés tárgya

A Kerepes Város Önkormányzata a 2021. november 30. napjától jóváhagyott és érvényes Beszerzési Szabályzata alapján beszerzési eljárást indít ajánlati felhívás kibocsátásával TOP Plusz-3.3.2-21 kódszámú, „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat keretében projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában.

 

 1. A beszerzés tárgyának bemutatása

Projektmenedzsmenti feladatok leírása:

-      a projekt és a projektben résztvevők átfogó koordinálása,

-      a projekt előrehaladásának ellenőrzése,

-      kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal, projektben részt vevő személyekkel,

-      a monitoring adatok alapján a közreműködő szervezet és az irányító hatóság tájékoztatása a projekt pillanatnyi állapotáról és előrehaladásáról,

-      a szükséges projektdokumentumok, statisztikák, projekt előrehaladási jelentések, változás bejelentési és szerződésmódosítási kérelmek összeállítása,

-      a projekt költségvetésének állandó nyomon követése,

-      a projekt során felmerülő számlák formai és tartalmi ellenőrzése, besorolása,

-      az egyes kifizetések nyilvántartása, és ezek alapján a projekt időszakos kifizetési kérelmeinek, záró kifizetési igénylés elkészítése,

-      a projekt előrehaladási jelentések, változás bejelentés kérelmek, szerződésmódosítási kérelmek összeállításában való közreműködés, különös tekintettel a változások pénzügyi vonatkozásaira.

 

 1. A megbízás tervezett ideje:

A projekt teljes időtartama alatt, annak lezárásáig.

 

 1. Fizetési feltételek:

A szerződés szerinti ellenérték kifizetése két részletben történik, Kerepes Város Önkormányzata nevére kiállított számla ellenében a számla benyújtását követő 30 napon belül átutalással.

1. részszámla az első mérfőldkő lezárását követően (Műszaki dokumentáció teljes körű kidolgozása és engedélyeztetés lezárása, a szükséges szolgáltatók/szállítók kiválasztása, közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása, a kapcsolódó szerződések megkötése), a vállalási ár 50 %-a. A számla teljesítés igazolás birtokában állítható ki.

2. végszámla a vállalási ár fennmaradó 50 %-a, amely a projekt fizikai zárását követően esedékes. A számla teljesítés igazolás birtokában állítható ki.

 

 1. A benyújtandó ajánlati dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
 • Ajánlatkérő által megküldött felolvasó lapot kitöltve
 • Ajánlattevő nevében aláírásra jogosult aláírási címpéldány másolatát, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély másolatát
 • A felhívásban szereplő tevékenységre vonatkozó szerződéstervezetet.
 • Nyilatkozat a cég köztartozás mentességéről.
 • Nyilatkozat a cég tulajdonosi szerkezetéről (elszámolási szempontból csak 100 % állami és/vagy önkormányzati tulajdonú cégek végezhetik el a feladatot: Elszámolási útmutató 2021-2027 3.8.2.1 pontja alapján)
 • A beszerzés tárgyával (projektmenedzseri feladatok ellátása) azonos referencia munkák bemutatása az ajánlat benyújtását megelőző két évre.

 

 1. Az ajánlat benyújtás címe:

Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Benyújtási határidő: 2023. február 10. napja (péntek) 10.00 óra

 

Az ajánlatot egy eredeti példányban, papíralapon kell az ajánlatkérő Kerepes Város Önkormányzatához benyújtani, zárt borítékban, legkésőbb 2023. február 10. napja (péntek) 10.00 óráig.

A borítékra kérem ráírni, hogy „Ajánlat – Kerepes Város TOP Plusz-3.3.2-21 projektmenedzsmenti feladatok ellátása.”

Személyes benyújtás esetén, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kell az ajánlatot leadni a jelzett határidőig, postai kézbesítés esetén az ajánlatnak a kitűzött határidőig kell ajánlatkérőhöz megérkeznie.

 

 1. Ajánlatok bontása:

Az ajánlatok bontására  2023. február 10. napja (péntek) 10 óra 10 perckor kerül sor. A bontáson csak az ajánlatkérő, valamint ajánlattevő képviselői lehetnek jelen.

 

 1. Ajánlatok értékelési szempontjai:

Az elvárt minőséget nyújtó összességében legkedvezőbb ajánlati ár. Pont: 5

Önkormányzattal partnerségi viszonyra tekintettel megajánlott ajánlati ár %-a. Pont: 5.

 

 1. Eredményhirdetés

A beszerzési eljárásban a döntés meghozatalára a képviselő testület jogosult, az eljárás eredményéről 2023. február hónapban dönt.

A beszerzési eljárás eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket, a döntést követően 8 munkanapon belül írásban (e-mail, levél vagy fax) tájékoztatja.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívást visszavonhatja.

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívással indul versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában, indokolási-, továbbá kártérítési-, kártalanítási kötelezettség nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, és arra is, hogy esetleg egyik ajánlattevővel sem köt szerződést.

Az ajánlatkérőt az ajánlati felhívás szerződéskötésre nem kötelezi.

 

 1. Egyéb információk:

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy részajánlat nem tehető. Előleg kifizetés a beszerzési szabályzatunk értelmében nem lehetséges. Az ajánlattételi eljárásban az ajánlatkérő nem teszi lehetővé sem a formai, sem a tartalmi hiánypótlást.

A megkötendő szerződés elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat. Az ajánlati felhívás amennyiben az ajánlat feltételei eltérnek az ajánlati felhívásban közzé tett feltételektől, ajánlatkérő feltételei kerülnek elfogadásra.

Az ajánlati felhívásra jelentkezhetnek azon ajánlattevők, gazdasági szereplők, akik a honlapról szereznek tudomást az ajánlatadás lehetőségéről.

 

 1. Az ajánlattételi felhívás önkormányzat honlapján történő közzétételének napja:  

2023. január 31.

ITT tekinthető meg

Kerepes, 2023. január 30.

 

Gyuricza László Róbert

polgármester

 

Scroll to Top