KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 29-én elfogadott 330/2016. (XI.29.) sz. Határozatában azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés adjon törvényi úton közkegyelmet a 2006. október 26-tól 2010. április 25-ig terjedő időszakban a hatalom erőszakos gyakorlása, vagy megtartása elleni politikai ellenállás körében elkövetett cselekmények miatt indítható, indított és már lezárt büntetőeljárások érintettjeinek. A határozat felhívással fordul Magyarország minden önkormányzatának képviselő testületéhez és közgyűléséhez, hogy a most elfogadott döntéshez hasonlóan ők is határozatban kérjék fel dr. Áder Jánost, Magyarország államfőjét és dr. Kövér Lászlót, Magyarország Országgyűlésének elnökét, hogy kezdeményezzék egy ilyen amnesztiatörvény mielőbbi elfogadását.

A határozat rámutat arra, hogy a nemzeti érdekek figyelembe vételével, a megrendült társadalmi igazságérzet helyreállítása, a nemzeti megbékélés előmozdítása céljából fontos egy ilyen törvény megalkotása. Az 1849-es és 1956-os megtorlások után is pár évvel amnesztiát kaptak az ellenállók.

Az előterjesztés szerint az 1956-os forradalom 60. és a megtévesztett választópolgárok által a hatalmát bevallottan hazugsággal megőrző kormány elleni 2006 őszi tüntetések véres elnyomásának 10. évfordulói megfelelő alkalmat adnak a javasolt közkegyelemre. Ráadásul az utóbbi időben több olyan drákói és kétséges megalapozottságú ítélet is született, amely a balatonőszödi beszéd miatt kialakult tüntetések időszakában, illetve azt követő állami jogsértésekhez kapcsolódóan, politikai ellenállási jog gyakorlása körében elkövetett cselekményeket értékelt. Ezen ítéletek - amelyek nyomán ismét előzetes letartóztatásba kerültek többen és sokéves fegyházbüntetés fenyegeti többöket - hatalmas közfelháborodást váltottak ki. Megerősödött az a közmédiában, utcai demonstrációkon, tüntetéseken is hangot kapó közvélekedés, hogy ezen ítéletek igazságtalanok, az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségével és 2010. évi fordulattal összeegyeztethetetlennek.

A határozati javaslat elfogadásával a képviselő testület egy 10 ezer fős kisváros a megrendült társadalmi igazságérzet helyreállítása, és a társadalmi megbékélés iránti igényét fejezi ki. A határozatban megfogalmazott kérésnek több önkormányzat által történő támogatása azonban többszázezer, akár több millió ember kívánalmát is jelentheti, így a megszólított Országgyűlés a felvetett kérdést súlyának megfelelően kell, hogy kezelje.

Tekintettel arra, hogy az országos társadalmi megosztottság, és megbékélési igény a helyi társadalomban is teljes mértékben fellelhető, és a helyi közvélemény is kifejezte az amnesztia iránti igényét, a helyi önkormányzat képviselő-testületének az Alaptörvény helyi önkormányzatokra vonatkozó részének 32. cikk 1) bekezdés j) alpontja alapján jogában állt a kérdést megnyugtatóan eldöntő, feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől - ez esetben az Országgyűléstől - döntést, azaz közkegyelmi törvény megalkotását kezdeményezni.

A Határozat, az annak alapjául szolgáló Előterjesztés, Sajtóközlemény és az Önkormányzatokhoz intézett Felhívás Kerepes Város honlapján (www.kerepes.hu) elérhető.

Kerepes, 2016. december 05.

 

Frank Tibor                                                         Dr. Fila László

polgármester                                                                 aljegyző

 

FELHÍVÁS

Kerepes Város polgármestere és aljegyzője felhívással fordul Magyarország minden önkormányzatának képviselő testületéhez és közgyűléséhez, hogy határozati javaslat formájában, a mellékelt Előterjesztés és Határozat figyelembe vételével tisztelettel kérjék fel Dr. Áder Jánost, Magyarország államfőjét, Dr. Kövér Lászlót, Magyarország Országgyűlésének elnökét, hogy a nemzeti érdekek figyelembe vételével, a megrendült társadalmi igazságérzet helyreállítása, a nemzeti megbékélés előmozdítása céljából tegyék meg a megfelelő intézkedéseiket, és akár együttesen terjesszenek elő törvényjavaslatot annak érdekében, hogy Magyarország Országgyűlése törvényalkotás útján gyakoroljon közkegyelmet a 2006. október 26-tól 2010. április 25-ig terjedő időszakban elkövetett, politikai ellenállásként is értékelhető cselekmények miatt indítható, indított és már lezárt büntetőeljárások vonatkozásában.

Kerepes, 2016. december 05.

 

Franka Pál Tibor                                                  Dr. Fila László

    polgármester                                                          aljegyző

 

330/2016.(XI.29.) Kt. határozat

1) Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete tisztelettel felkéri Dr. Áder Jánost, Magyarország államfőjét, Dr. Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét, hogy nemzeti érdekek figyelembe vételével, a megrendült társadalmi igazságérzet helyreállítása, a nemzeti megbékélés előmozdítása céljából tegyék meg a megfelelő intézkedéseiket, és akár együttesen terjesszenek elő törvényjavaslatot annak érdekében, hogy Magyarország Országgyűlése törvényalkotás útján gyakoroljon közkegyelmet a 2006. október 26-tól 2010. április 25-ig terjedő időszakban, különösen az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága által 2010. december 8-án elfogadott részjelentésben megjelölt események kapcsán, politikai ellenállásként is értékelhető, polgárok által kifejtett tevékenységgel Magyarországon elkövetett, közbiztonsági, személy és dolog elleni bűncselekmények miatt folyamatba helyezhető, folyamatban lévő büntetőeljárások gyanúsítottjai és terheltjei, jogerősen lezárt és már végrehajtott ítéletek érintettjei vonatkozásában.

            2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete tisztelettel felkéri Pogácsás Tibort, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárát, hogy juttassa el a jelen határozatot Magyarország valamennyi önkormányzatának képviselő-testülete, illetve közgyűlése részére, hogy a társadalmi igazságérzet és a nemzeti megbékélés előmozdítása érdekében azok a közkegyelmi törvény elfogadását hasonló határozat elfogadásával szorgalmazhassák az Országgyűlés részéről.

            3) A képviselő testület közvetlen megkeresés, a közszolgálati médiumok, a Magyar Távirat Iroda útján történő tájékoztatás mellett is eljuttathatja a határozatot a felhívott testületek részére. 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fila László aljegyző

Kerepes, 2016. november 28.

 

Dr. Fila László

aljegyző

 

Előterjesztés

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-i ülésére

7. napirendi pont: Felhívás közkegyelemi törvény elfogadására

Előterjesztő: Dr. Fila László aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1956-os forradalom 60., míg a megtévesztett választópolgárok által a hatalmát bevallottan hazugsággal megőrző kormány elleni 2006. évi októberi általános tüntetések erőszakos elnyomásának 10. évfordulói megfelelő alkalmat adnak arra, hogy közkegyelmi törvényt fogadjon el az Országgyűlés azok vonatkozásában, akik a hatalom erőszakos gyakorlása, vagy megtartása elleni politikai ellenállásként olyan cselekményeket követtek el, amelyek a törvény szerint joghátránnyal járnak.

A közelmúltban több olyan ítélet is született, amely a balatonőszödi beszéd miatt kialakult zavargások időszakában, illetve ahhoz kapcsolódóan elkövetett cselekményeket értékelt. Ezen ítéletek javarészt hatalmas közfelháborodást váltottak ki, és megerősödött az a közmédiában, utcai demonstrációkon, tüntetéseken is hangot kapó közvélekedés, hogy az ítéletek igazságtalanok, az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségével és 2010. évi fordulattal összeegyeztethetetlennek.

A fent megjelölt időszakban és ahhoz kapcsolódóan elkövetett cselekmények megítélésében a társadalmi igazságérzet és a normatív jog szöges ellentéttel feszül mind a mai napig egymásnak. Ezen feszültségnek a társadalom számára is elfogadható és megnyugtató feloldását a közkegyelem jogintézményének alkalmazása jelentheti.

A közkegyelem a társadalmi megbékélést szolgálja és következményei az érintettek erkölcsi és politikai rehabilitációját eredményezik. A közkegyelmi törvény elfogadásával az Országgyűlés kegyelmi gesztust gyakorol a társadalmi béke és a megrendült igazságérzet helyreállítása érdekében. Az Országgyűlés a nemzeti megbékélés céljából a közkegyelem eszközével már többször élt az elmúlt 26 évben társadalmi feszültséggel teli időszakban elkövetett cselekményekkel összefüggésben (taxisblokád 1990-ben, ellenzéki képviselők 2011 decemberi tiltakozása). Ezen gesztus ismételt gyakorlása lehetőségének mérlegelését kéri most Kerepes Városa Magyarország Országgyűlésétől a határozati javaslat szerinti időszak alatt elkövetett, ott meghatározott cselekmények vonatkozásában.

A határozati javaslat nem fogalmaz meg jogi állásfoglalást, csupán azt a kívánalmat, hogy az illetékes és hatáskörrel rendelkező állami szerv, az Országgyűlés a társadalmi igazságérzet és nemzeti megbékélés elősegítése érdekében fontolja meg a közkegyelem gyakorlásának a lehetőségét. A határozati javaslat támogatása esetén az semmilyen módon nem befolyásolja a magyar igazságszolgáltatás hatékonyságát és társadalmi megítélését, sokkal inkább a demokrácia szabályainak működését bizonyíthatja a közkegyelem intézményének országgyűlési jogkörök keretén belüli alkalmazásával.

A határozati javaslat elfogadásával a képviselő testület egy 10 ezer fős kisváros társadalmi igazságérzet és megbékélés iránti igényét fejezi ki. A határozatban megfogalmazott kérésnek több önkormányzat által történő támogatása azonban többszázezer, akár több millió ember kívánalmát is jelentheti, így a megszólított Országgyűlés a felvetett kérdést súlyának megfelelően kell, hogy kezelje.

Tekintettel arra, hogy az országos társadalmi megosztottság, és megbékélési igény a helyi társadalomban is teljes mértékben fellelhető, és a helyi közvélemény is megosztott a kérdésben, a helyi önkormányzat képviselő-testületének az Alaptörvény helyi önkormányzatokra vonatkozó részének 32. cikk 1) bekezdés j) alpontja alapján jogosultsága van a kérdést megnyugtatóan eldöntő, feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől - ez esetben az Országgyűléstől - döntést, azaz közkegyelmi törvény megalkotását kezdeményezni.

Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy tárgyalják meg a határozati javaslatokat és arról döntést hozni szíveskedjenek.

 

Kerepes, 2016. november 15.

Dr. Fila László

aljegyző

 

Scroll to Top