A szervezeti egységek, irodák főbb feladatai

 

1./ Önkormányzati Iroda

- közreműködik a tisztségviselők, a képviselő-testület, a bizottságok munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában

- gondoskodik a képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő testületi és bizottsági anyagok, előterjesztések előkészítéséről, az előterjesztésekhez kapcsolódó rendelettervezetek elkészítéséről, a testületi és bizottsági ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről, a testületi és bizottsági anyagok postázásáról, az ülések technikai feltételeinek biztosításáról

- gondoskodik a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek felkérése alapján a képviselő-testület elé kerülő testületi anyagok, előterjesztések előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről, az ülések technikai feltételeinek biztosításáról

- ellátja az Oktatási és Kulturális, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi, valamint a Nemzetiségi Bizottság ügyviteli teendőit,

- nyilvántartja a testületi döntéseket,

- elkészíti a képviselő-testület jegyzőkönyveit és azokat, valamint a bizottságok jegyzőkönyveit törvényes határidőben felterjeszti a Kormányhivatalhoz

- gondoskodik a képviselő-testület által hozott rendeletek kihirdetéséről, a határozatok közléséről

- részt vesz a helyi választási feladatok ellátásában

- ellátja az intézmények működésével kapcsolatos hatósági feladatokat (alapító okiratok, működési engedélyek

- ellátja az intézményi referensi, az intézmények működésével kapcsolatos hatósági feladatokat

- személyzeti és munkaügyi feladatok


2./ Igazgatási Iroda

Az aljegyző közvetlen irányítása alá tartozik

- általános igazgatás

- anyakönyvi ügyek

- iktatás

- ipar és kereskedelmi ügyek

- Ptk-ból eredő feladatok (birtokvédelem)

- hatósági bizonyítványok

- állattartási, állat-, növény-és környezetvédelmi ügyek

- felnőtt védelem

- családvédelem

- rendszeres önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos ügyek

- méltányos közgyógyellátás

- MEP jelentés elkészítése és megküldése az illetékes egészségbiztosítási szervhez

- lakásfenntartási támogatás

- ellátja az Egészségügyi,  Szociális és Sport Bizottság ügyviteli teendőit (előterjesztése, jegyzőkönyvek elkészítése)

- hagyaték

Ügyfélszolgálat

- marhalevél kiadása

- az ügyfelek teljes-körű tájékoztatása (pl. az ügyintézés menetéről, az üggyel kapcsolatos jogszabályról, stb.)

- az ügyfelek ellátása az ügyeik intézéséhez szükséges nyomtatványokkal, iratokkal,

- a hivatalhoz érkező beadványok átvétele, azok formai és tartalmi szempontból történő ellenőrzése, a hiányosságok pótlására történő azonnali felhívás,

- szóbeli bejelentések (a közérdekű bejelentések, panaszok, egyéni bejelentések, stb.) felvétele, ennek szükség szerinti írásbeli dokumentálása,

 

3./ Adó és Pénzügyi Iroda

 

a) Adócsoport

- gépjárműadó

- idegen tartozás végrehajtása

- egyéb tartozás végrehajtása

- helyi adók

- talajterhelési díj

- adó- és értékbizonyítvány kiállítása

- vagyoni bizonyítvány kiállítása

- végrehajtási ügyek

b) Pénzügyi Csoport

- ellátja a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző gazdálkodási és pénzügyi feladatkörében a döntés-előkészítés és végrehajtás szervezését

- ellátja és koordinálja a költségvetési, tervezési, számviteli, pénzellátási feladatokat, koordinálja az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek gazdálkodását

- információkat szolgáltat (a MÁK-on keresztül) az Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról a központi költségvetés számára

- elvégzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Állami Számvevőszék és a könyvvizsgáló részére nyújtandó adatszolgáltatást

- ellátja az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a kötelezettségvállalások nyilvántartását

- közreműködik az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint a költségvetési szerv vezetője által készítendő, a szerv működésével kapcsolatos, pénzügyi kihatású belső szabályzatok előkészítésében

- gondoskodik az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények pénzellátásának koordinálásáról

- a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretei között gondoskodik a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szabályszerűségéről

- a költségvetés rendelet előkészítése és végrehajtása során együttműködik az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakterületek képviselőivel, az Önkormányzat gazdasági társaságaival és az Önkormányzat Képviselő-testülete által irányított költségvetési szervekkel

- elvégzi a nemzetiségi önkormányzatok költségvetése készítésével kapcsolatos koordinációs feladatokat és ellátja pénzügyi, számviteli teendőiket

- ellátja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság működésével kapcsolatos referensi feladatokat

- ellátja a megszűnt vízi-közmű társulatokkal kapcsolatos számviteli feladatokat.

 

4./ Műszaki és Beruházási Iroda

- műszaki ügyintézés

- szakhatóságként közreműködés

- tulajdonosi és közútkezelői engedélyek kiadása

- pályázatok készítésében közreműködés

- a pályázatok fenntarthatósági idejének nyomon követése és az ellenőrzésekben

- önkormányzati beruházások

- út- és vízügyek

- földügyek

- mezőgazdasági ügyek

- behajtási engedélyek kiadása

- lakcímigazolások kiadása

- épület fenntartási ügyintézés

- önkormányzati lakások fenntartása

- településrendezési eszközök előkészítésében közreműködés

- beszerzési eljárások bonyolítása

- közvilágítás fenntartása, ügyintézése

- ellátja a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság ügyviteli teendőit

 

Scroll to Top