Kerepes Polgármesteri Hivatal

 

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kerepes Polgármesteri Hivatal

műszaki osztályvezető-helyettes

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Fejlesztési, beruházási feladatok, beruházások műszaki és pénzügyi előkészítése, közreműködés beszerzési és közbeszerzési eljárásokban. Pályázatok lebonyolítása a kedvezményezett oldalon, pályázatok adminisztratív feladatainak ellátása. Projektfenntartási jelentések (PFJ), projekt előrehaladási jelentések (PEJ), projektelszámolások készítése, egyéb műszaki feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lakossági bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés. Pályázatok adatszolgáltatása, adminisztratív feladatainak elvégzése. Önkormányzat vezetőinek döntését igénylő műszaki ügyek előkészítése. Képviselő-testület döntést igénylő ügyek előkészítése, előterjesztések készítése, végrehajtása. Beruházások előkészítése, végrehajtása. Beszerzések lebonyolítása, közbeszerzésekhez műszaki adatok szolgáltatása. A főépítészi adminisztrációs feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 1/2017. (II.2) önkormányzati rendeletben meghatározott 50000 Ft-os illetményalap, 30%-os illetménykiegészítés, nyelvpótlék, cafetéria juttatás és a bankszámla-hozzájárulás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, műszaki mérnök, építészmérnök, településmérnök, gépészmérnök, építőmérnök, település-fejlesztési vagy vidékfejlesztési szakképzettség,,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Pályázatok előkészítésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Kivitelezésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Végzettségében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely speciális: közszolgálati tv. alapján vagy arra vonatkozó igazolás másolata, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte

•         Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozat

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

•         Nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hadnagy Zsolt nyújt, a 06-28-561-063 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Bolyky Boglárka részére a bolyky.boglarka@kerepes.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.kerepes.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A benyújtott pályázati anyag a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió által életbe léptetett európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően, az esetlegesen elektronikusan megküldött pályázati anyag az elektronikus rendszerből eltávolításra kerül, a papír alapon benyújtott pályázati anyagesetében külön visszajuttatási kérelem hiányában az eredményről szóló tájékoztatólevél kézbesítésétől számított 30 nap leteltét követően megsemmisítésre kerül.

Scroll to Top