A támogatás összege bruttó 200.000 Ft./hó.

A pályázat feltételeit a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

A pályázó az általa megjelölt bérlemény bérleti díjához maximum bruttó 200.000 Ft. összegű támogatásra jogosult, az ingatlan rezsiköltségeit maga fizeti.  A pályázaton részt vehet

  • a háziorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos, aki sem most, sem korábban nem rendelkezett Kerepesen praxisjoggal és vállalja az ügyeleti ellátásban való részvételt, továbbá
  • Kerepesen betöltetlen körzetben történő egészségügyi szolgáltatást nyújt, legalább 3 év időtartamra és az Egészségügyi Alapellátási Intézettel megbízási szerződést köt, valamint
  • Kerepesen és 50 km-es körzetében nem rendelkezik sem ingatlan tulajdonnal, sem ingatlan tulajdoni hányaddal.

 

A pályázat részeként benyújtandó a feltételek vállalására irányuló nyilatkozat, erkölcsi bizonyítvány, valamint a pályázó okiratainak másolata. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő: a kiírástól számított 30 nap. Döntést a benyújtási határidőt követő 15 napon belül a polgármester hoz. Az érvényesen és eredményesen pályázóval az érvényes bérleti szerződés bemutatásától számított 15 napon belül köthető szerződés. A pályázónak köteleznie kell magát - a támogatási megállapodás aláírását követő 60 napon belül - egy betöltetlen körzetben egészségügyi szolgáltatás nyújtására minimum 3 év időtartamra Kerepes Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződés, illetve az Egészségügyi Alapellátási Intézettel megbízási szerződés megkötésére.

Amennyiben a pályázó - orvosi feladatok ellátására irányuló - szerződése a határozott idő lejárta előtt bármely okból megszűnik, a támogatás teljes összegére visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Amennyiben a pályázó bérleti szerződése szűnik meg és ezt a körülményt késedelem nélkül bejelenti, lehetősége van új bérleti szerződés megkötésére és a támogatás további érvényesítésére. Ebben az esetben nem terheli visszafizetési kötelezettség, a támogatási szerződést a bérelt ingatlant érintő felek a változásoknak megfelelően módosítják.

A pályázat benyújtásának határnapja: 2022. december 2.

A pályázat benyújtható postán vagy személyesen az alábbi címen: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. E-mailen: jegyzo@kerepes.hu

 

 

                                                                                             sk.  Gyuricza László Róbert

                                                                                                          polgármester

Scroll to Top