Kerepes Polgármesteri Hivatal

 

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kerepes Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pont szerinti közterület-felügyelői feladatkör.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A város közterületi rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályokban foglalt elírások végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése, a jogszabályokba ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése, intézkedések megtétele a közterület rendjének fenntartása érdekében. A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 1/2017. (II.2) önkormányzati rendeletben meghatározott 50 000 Ft-os illetményalap , 20 vagy 30%-os illetménykiegészítés, nyelvpótlék, cafetéria juttatás és a bankszámla-hozzájárulás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, Közterület-felügyelői szakképzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Fizikai és pszichológiai alkalmasság

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány- speciális: közszolgálati tv. alapján vagy arra vonatkozó igazolás másolata, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte

•         Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozat

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

•         Nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. júlis 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Bolyky Boglárka részére a bolyky.boglarka@kerepes.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző bírálja el a pályázatot, valamint gyakorolja a kinevezési és munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 22.

Scroll to Top