HIRDETMÉNY

 

a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának és visszavonásának rendjéről szóló

26/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet 2/A. § (3) bekezdése alapján

 

KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM adományozására

 

Kerepes Város Önkormányzata Kerepes közéletének kiemelkedő személyiségei számára, vagy akik a település, illetve Magyarország érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a települést tiszteletreméltóan szolgálták, vagy szolgálják, az elismerés, ragaszkodás és tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen a „KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet adományozhatja. A cím az Európai Unió területén lakóhellyel rendelkező, valamint olyan személynek adományozható, aki a díjazásra okot adó teljesítményt Kerepesen bejelentett lakóhellyel rendelkező polgárként érte el.

 

A „KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet a polgármester, az alpolgármesterek, valamint az önkormányzat állandó bizottságainak elnökei által alkotott munkacsoport javaslata alapján Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete évenként egy élő és posztumusz adományozással egy elhunyt személy részére, határozattal adományozhatja.

A díjat a Polgármester ünnepélyes keretek között a március 15-i, vagy augusztus 20-i nemzeti ünnepségen adja át.

 

A cím nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület valamely bizottságának vagy nemzetiségi önkormányzatnak tagja, illetve akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek.

 

A kitüntetett személyt díszoklevél, emlékplakett, hátlapján „KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA”, valamint az adományozás évszáma gravírozással és választása szerint bruttó 150 000 forint értékű tárgyjutalom, vagy bruttó 150 000 forint összegű pénzjutalom illeti meg.

 

A cím adományozását indítványozhatják:

  1. Kerepes Város Képviselő-testületének és a Képviselő-testület bizottságainak tagjai,
  2. nemzetiségi önkormányzatok tagjai,
  3. jegyző, aljegyző,
  4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 3:63. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti helyi egyesületek,
  5. történelmi egyházak,
  6. a településen működő intézmények vezetői,
  7. bármely, Kerepesen lakóhellyel rendelkező választópolgár.

Az a); e) és f) pontjában meghatározott indítványozók önmaguk, valamint a Ptk. 8:1. § 2. pontja szerinti közeli hozzátartozójuk kitüntetésben történő részesítését nem indítványozhatják.

Az indítványozókat - határidő megjelölésével - javaslattételre hirdetményben kell felhívni, melyet a helyben szokásos módon kell közzétenni.

A javaslattételre rendelkezésre álló határidő a március 15-i ünnepségen történő átadás esetén 2022. február 15. napja.

 

Kerepes, 2022. január 10.

 

dr. Fügedi Réka

jegyző

Scroll to Top