ÉGETÉSI NAPTÁR 2018. ÉVRE

Ingatlanok előtti területek gondozása

Tájékoztatom a lakosságot, hogy jogszabály alapján az ingatlanok előtti zöldfelületek, járdák, növények (fák, élő sövények stb.) gondozása, karbantartása az ingatlan tulajdonosát terheli.

Kerepes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet és természet védelméről szóló 7/2004. (III. 25.) rendeletének  4.§-a előírja, hogy:

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

  • - az ingatlan előtti járdaszakasz, saroktelek esetén minden oldalán (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) zöldsáv, nyíltárok, és ennek műtárgyainak tisztántartásáról,
  • - az ingatlant közvetlenül határoló, az ingatlan tulajdonosa által ültetett, illetve a közterületen telepített növényzet gondozásáról (fák metszése, stb.),
  • - az ingatlan előtti közterületen lévő, és a közterületre nyúló fák és más növények, valamint az élő sövény gallyazásáról, a járdák járhatóvá tételéről.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete alapján az, aki elmulasztja a fenti rendelkezések betartását ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”

 

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai Kerepes Városában

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete új rendeletet alkotott az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről. A 26/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet alapján az avar és kerti hulladékot (a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány, fű, kaszálék, falomb, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, metszett gally, emberi fogyasztásra alkalmatlan zöldség, gyümölcs és egyéb növényi maradványok) elsősorban komposztálással kell hasznosítani, illetve a hulladékkezelővel elszállíttatni.

 

 

   

 

A hulladékkezelő által el nem szállított, illetve nem komposztált avar és kerti hulladékot április 01. és november 30. közötti időszakban minden hónap első és utolsó pénteki napján 10.00 és 21.00 óra közötti időben, legfeljebb négy órán keresztül lehet égetés útján megsemmisíteni enyhe légmozgás (gyenge szél) mellett, száraz időben, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával. Amennyiben a pénteki nap ünnepnapra esik, az adott héten az égetés tilos. Szélcsendes időben az égetést kerülni kell.

A kerti hulladék égetése április 01. és november 30. közötti időszakban is tilos:

- hivatalosan elrendelt tűzgyújtási tilalom, vagy

- párás, ködös, esős idő, illetőleg erős, vagy

- lábon álló növényzet, tarló égetése esetén, vagy

- kisfeszültségű, középfeszültségű, nagyfeszültségű és távközlési vezetékek alatt, vagy

- védett természeti területen, vagy

- egészségügyi, szociális intézmények (óvoda, bölcsőde stb.) nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működési ideje alatt.

 

Kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett, szomszédos és saját telken lévő épületektől legalább 10 méteres távolság tartásával szabad.

Az ingatlan tulajdonosa az égetés során köteles gondoskodni arról, hogy szükség esetén a tűz eloltásához szükséges eszközök (pl.: oltóvíz, homok, kéziszerszámok stb.) azonnali alkalmazásra kész állapotban rendelkezésre álljanak.

A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

 

FONTOS!

A kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait, stb.), így kábelt, egyéb szennyező anyagot égetni szigorúan tilos, a rendőrség és a közterület felügyelők minden észlelt esetben eljárnak, és akár 100.000,-Ft összegű levegőtisztaság-védelmi bírságot köteles fizetni.

 

Általános égetési napló a 2018. évre

(A Rendelet szerinti kivételek figyelemmel kísérése mellett!!!):

május 4. és 25.

június 1. és 29.

július 6. és 27.

augusztus 3. és 31.

szeptember 7. és 28.

október 5. és 26.

november 2. és 30.

 

 

Dr. Fila László

aljegyző

Scroll to Top