Kerepes Polgármesteri Hivatal                     

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

Kerepes Polgármesteri Hivatal 

Közterület-felügyelő (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pont szerinti közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

A város közterületi rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályokban foglalt elírások végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése, a jogszabályokba ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése, intézkedések megtétele a közterület rendjének fenntartása érdekében. A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület rendjének védelme, a rend biztosítása, fenntartása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői vizsga,

•         közterület-felügyelői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Fizikai és pszichológiai alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közigazgatási alapvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ( speciális: közszolgálati tv. alapján) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

•         Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

•         Nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

•         Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozat

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bolyky Boglárka nyújt, a 0628561059 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kerepes Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KPH/155-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő (2 fő).

•         Elektronikus úton Bolyky Boglárka részére a bolyky.boglarka@kerepes.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Kerepesi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző bírálja el a pályázatot, valamint gyakorolja a kinevezési és munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kerepes.hu - 2019. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kerepes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Scroll to Top